Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van upGOstore (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicaties), op alle diensten die door upGOstore worden aangeboden en op alle overeenkomsten die upGOstore aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. upGOstore raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van één van deze diensten aan, deze algemene voorwaarden vooraf te lezen. upGOstore heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal niet worden geïnformeerd over de wijzigingen; wij raden u dan ook aan deze voorwaarden regelmatig door te nemen.

1. Bescherming van uw privacy

In ons privacy statement wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

2. Minderjarigen

De diensten van upGOstore zijn slechts toegankelijk voor minderjarige kopers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

3. Niet toegestaan gebruik van de website

De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 verkoopadvertenties of 100 hyperlinks naar verkoopadvertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites.

Het is ook niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden.
Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van verkopers die verkoopadvertentie(s) plaatsen op de website (verkopers) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of verkopers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten.

Tenzij upGOstore toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om verkoopadvertenties op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats advertentie(s)’-knop.

Het is niet toegestaan om verkoopadvertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij upGOstore daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreukmakende verkoopadvertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u ons te mailen naar info@upgostore.com.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere kopers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde verkoper niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het privacy statement, dan kunnen wij indien wij daartoe aanleiding zien om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze kopers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.

upGOstore kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik van andere kopers hindert of de goede werking van de website verstoort:

a. upGOstore kan de desbetreffende verkoper uitsluiten van de diensten van upGOstore of bepaalde functionaliteiten voor deze verkoper beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende verkoper, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van verkoopadvertenties of reacties; en/of
b. upGOstore kan een of meerdere verkoopadvertenties van de verkoper verwijderen zonder restitutie van het door verkoper betaalde bedrag.

upGOstore kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan upGOstore binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

5. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

6. Beperking aansprakelijkheid upGOstore

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een koper/verkoper lijdt door:

(1) gebruik van de diensten van upGOstore;
(2) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
(3) onjuiste informatie op de website;
(4) afname van diensten van derden of gebruik van verkoopproducten via de website; of
(5) wijzigingen in de diensten van upGOstore of wijzigingen in of op de website.

Indien wij, om wat voor reden dan ook, toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de verkoper aan upGOstore heeft betaald gedurende de zes maanden voorafgaand aan de handeling, waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan. Met een maximum van € 150,- per aansprakelijkheid.

7. Wijzigingen van de diensten en de website

upGOstore kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen.

8. Websites en diensten van derden

De website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). upGOstore heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u naar de desbetreffende website(s). Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

9. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van upGOstore kunt u indienen per e-mail naar info@upgostore.com of via het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van één maand in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.

10. Overige bepalingen

upGOstore is gevestigd aan de Kieler Bocht 15B, 9723JA te Groningen.

Indien wij een bepaling in de algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere koper/verkoper wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door upGOstore zijn bevestigd. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.
Deze algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen upGOstore en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van upGOstore en de algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands Recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de algemene voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Groningen bevoegd zijn.

REGELS VOOR HET PLAATSEN VAN VERKOOPADVERTENTIES

1. upGOstore is een verkoopadvertentieplatform

upGOstore is een platform waar een verkoper verkoopadvertenties kan plaatsen en een koper deze verkoopadvertenties kan bekijken en hierop contact kan opnemen met de verkoper.

upGOstore is geen partij bij de overeenkomst die tussen een verkoper en een koper tot stand komt. Verkopers en kopers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een verkoopadvertentie op de website

2.1. Verkoopadvertenties die door een verkoper op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2. Het opmaken van een verkoopadvertentie:

a. In iedere verkoopadvertentie mag maar één concreet product worden aangeboden.

b. Elke titel en elke tekst van een verkoopadvertentie dienen een omschrijving van het aangeboden product te bevatten.

c. Titels en teksten van verkoopadvertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om verkoopadvertenties meer dan één keer op de website te plaatsen.

e. Het is niet toegestaan verkoopadvertenties op upGOstore te gebruiken met als enig doel doorverwijzing naar websites.

f. Het is niet toegestaan om je enkel als verkoper te presenteren, of combinatieadvertenties te maken met meerdere verkoopitems. Elk enkel verkoopproduct moet een aparte advertentie krijgen.

2.3. Verkoopadvertentie-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de verkoopadvertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat te koop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven

b. Een verkoopadvertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan om foto’s bij een verkoopadvertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

d. Het is niet toegestaan om verkoopadvertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om clicks op een bepaalde website te genereren.

2.4. Illegale of onrechtmatige producten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel/verkoop is verboden.

Zowel kopers als verkopers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten. Koper en verkoper worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.

2.5. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een verkoopadvertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(1) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(2) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(3) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.
b. In de titel en tekst van de verkoopadvertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de verkoopadvertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. Het is te allen tijde verboden om als verkoper de handelsnaam van derden als gebruikersnaam te gebruiken in een verkoopadvertentie. upGOstore is gemachtigd om op elk moment de gebruikersnaam aan te passen.

d. Het product mag alleen in de tekst van de verkoopadvertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de verkoopadvertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de verkoopadvertentie wordt aangeboden. Verkoper dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verkocht mogen worden, alvorens ze aan te bieden op upGOstore.

2.6. Verkoper hanteert de wettelijke regels omtrent het recht van retour door koper. upGOstore.com verwijst met betrekking tot de regels naar de handleiding en de verstrekte informatie over retour op de website van upGOstore.com.

3. Het plaatsen van een verkoopadvertentie

3.1. Mijn verkooppagina

Een verkoper plaatst zijn verkoopadvertentie via de knop 'Plaats advertentie(s)' op de website. Voordat een verkoper een verkoopadvertentie kan plaatsen, dient hij eerst in te loggen.
Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van verkoopadvertenties.

4. Regels voor het aanbieden van de prijs-/betaalmethoden in een verkoopadvertentie

4.1. Het is een verkoper niet toegestaan om in het prijsveld van de verkoopadvertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

4.2. Verkopers die als ondernemer hun goederen aan particulieren te koop aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een verkoopadvertentie. Particulieren verkopers die geen ondernemer zijn mogen geen btw inrekening brengen. Hiervoor bestaat een keuze mogelijkheid voor bij het aanmaken van een advertentie.

5. Garanties

5.1. Verkopers en kopers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een verkoopadvertentie op de website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de verkoopadvertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers om producten te verkopen en/of de bevoegdheid van kopers om producten te kopen. upGOstore geeft daarvoor geen garantie.

5.2. upGOstore kan u ook niet garanderen dat de producten die door verkopers op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen als koper.

5.3. Iedere koper en verkoper vrijwaart upGOstore voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

(1) het aangaan van een overeenkomst op basis van een verkoopadvertentie,

(2) het gebruik van via de website gekochte producten.

5.4. upGOstore is bij aankoop van een product niet aansprakelijk voor schade, fraude en/of oplichting.

6. Wijzigingen

6.1. upGOstore kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.

6.2. upGOstore kan de gehanteerde prijzen te allen tijde wijzigen.

7. De verkoopadvertentie kan ook elders worden gepubliceerd

7.1. upGOstore kan de verkoopadvertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een verkoopadvertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond.

7.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een verkoopadvertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere verkoopadvertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en of door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de verkoopadvertentie bevatten.

7.3. De opmaak van verkoopadvertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de verkoopadvertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere softwareapplicaties van derden.

7.4. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een verkoopadvertentie of op de eigen verkooppagina. upGOstore heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

8. Regels voor het plaatsen van beoordelingen

8.1. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een koper met een verkoper. Een beoordeling wordt op de pagina van de verkoper én op de betreffende verkoopadvertentie geplaatst.

8.2. De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:

a. moet naar waarheid worden ingevuld;

b. moet betrekking hebben op de betreffende verkoper;

c. moet betrekking hebben op het gekochte product;

d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten;

e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);

f. mag geen commerciële boodschappen bevatten.

8.3. Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Negatieve beoordelingen worden niet verwijderd, tenzij de beoordeling onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is upGOstore gerechtigd de beoordeling te verwijderen. Een verkoper die van mening is dat de verwijdering onjuist is, kan hiervoor een mail sturen naar: info@upGOstore.com

8.4. Omzetbelasting

upGOstore brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op de te betalen bedragen voor alle diensten van upGOstore, tenzij anders wordt vermeld op de website.