SCP-publicatie 2015-22 - Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen
€ 25,50
Beschrijving
Dit rapport belicht de opvoeding van minderjarige kinderen door ouders van niet-westerse komaf. Vooral ouders en kinderen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst staan centraal. Op basis van eerder kwalitatief onderzoek en bestaande kwantitatieve onderzoeksgegevens wordt een algemeen beeld van de opvoeding in deze gezinnen geschetst. Ter actualisering en verdieping zijn er in 2015 focusgroepgesprekken gehouden met enkele migrantenouders en met professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg of bij de gemeente. Er is aandacht voor verschillende thema's: Wat vinden niet-westerse migrantenouders bijvoorbeeld belangrijk in de opvoeding? Welke opvoedmethodes hanteren zij volgens henzelf en volgens de kinderen? Welke zorgen maken ouders zich en welke steun krijgen zij bij hun opvoedtaak vanuit hun omgeving? En hoe gaat het met het welzijn van migrantenkinderen en welke rol kan de opvoeding daarbij spelen? De redacteuren, Freek Bucx en Simone de Roos, zijn beiden werkzaam bij de onderzoekssector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij doen onderzoek naar de zorg voor en opvoeding van de jeugd en hun psychosociale gezondheid.

Recensie(s)

Deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau bevat een terugblik en verkenning van het opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Het gaat hier vooral om ouders en kinderen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Beide redacteuren zijn werkzaam bij de onderzoeksector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding. Zij onderzoeken de zorg voor en de opvoeding van kinderen en hun psychosociale gezondheid. In dit rapport wordt teruggeblikt op eerder bekend kwalitatief onderzoek; uit analyses van enkele kwantitatieve gegevens is geprobeerd om een algemener beeld te geven van opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Door de beperkingen van de gegevens, de complexiteit van het onderwerp, de diversiteit tussen en binnen de herkomstgroepen was het slechts beperkt mogelijk te schetsen hoe migrantenouders de opvoeding van hun kinderen ter hand nemen. Het rapport heeft op deze wijze zowel inzichten als beperkingen opgeleverd. Voorzien van noten en een uitgebreide literatuurlijst. Voor belanghebbenden in opvoeden van kinderen uit niet-westerse migrantengezinnen.

Drs. Sytske Breunesse

Beoordelen